Đơn Vị Trực Thuộc

Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ:
Gia đình Phật tử Dược Sư
Gia đình Phật tử Liên Hoa, Tacoma, WA
Gia đình Phật tử Liễu Quán, Seattle, WA
Gia đình Phật tử Minh Quang, Portland, OR
Gia đình Phật tử Thiện Sinh

Vùng Bắc Cali:
Gia đình Phật tử Anoma, San Jose, CA
Gia đình Phật tử Chánh Đức, Fremont, CA
Gia đình Phật tử Chánh Hòa, Hayward, CA