Recent site activity

Sep 4, 2017, 10:50 PM BHD Miền Thiện-Minh created Ngày sinh hoạt và tu học của GĐPT Miền Thiện Minh 8/20/2017
Aug 30, 2017, 11:28 AM BHD Miền Thiện-Minh edited Home
Aug 30, 2017, 11:26 AM BHD Miền Thiện-Minh edited GĐPT: Con Tim Nào Còn Đầy Nhiệt Huyết?
Aug 30, 2017, 11:26 AM BHD Miền Thiện-Minh edited GĐPT: Con Tim Nào Còn Đầy Nhiệt Huyết
Aug 30, 2017, 11:25 AM BHD Miền Thiện-Minh attached thichtuluc.jpg to GĐPT: Con Tim Nào Còn Đầy Nhiệt Huyết
Aug 30, 2017, 11:19 AM BHD Miền Thiện-Minh created GĐPT: Con Tim Nào Còn Đầy Nhiệt Huyết
Aug 28, 2017, 8:40 AM BHD Miền Thiện-Minh edited Home
Aug 28, 2017, 8:39 AM BHD Miền Thiện-Minh edited Home
Aug 25, 2017, 5:45 PM BHD Miền Thiện-Minh edited Home
Aug 25, 2017, 2:39 PM BHD Miền Thiện-Minh edited Home
Aug 23, 2017, 2:24 PM BHD Miền Thiện-Minh edited Bài Viết
Aug 23, 2017, 2:22 PM BHD Miền Thiện-Minh edited Bài Viết
Aug 23, 2017, 1:59 PM BHD Miền Thiện-Minh edited Bài Viết
Jun 5, 2017, 7:58 AM BHD Miền Thiện-Minh edited Hình ảnh
Jun 5, 2017, 7:57 AM BHD Miền Thiện-Minh attached 15822956_10210497397663312_6373226432290494645_n.jpg to Hình ảnh
Jun 5, 2017, 7:56 AM BHD Miền Thiện-Minh attached IMG_4464.JPG to Hình ảnh
Mar 21, 2017, 7:30 AM BHD Miền Thiện-Minh edited Bậc Kiên 2017
Mar 21, 2017, 7:28 AM BHD Miền Thiện-Minh edited Bậc Kiên 2017
Mar 21, 2017, 7:27 AM BHD Miền Thiện-Minh created Bậc Kiên 2017
Mar 10, 2017, 4:35 PM BHD Miền Thiện-Minh attached kien.jpg to Thông Báo Khai Khóa Bậc Kiên tại Vùng Bắc California 26/3/2017
Mar 10, 2017, 4:35 PM BHD Miền Thiện-Minh created Thông Báo Khai Khóa Bậc Kiên tại Vùng Bắc California 26/3/2017
Mar 4, 2017, 11:15 PM BHD Miền Thiện-Minh edited TT Thích Từ Lực - 40 Năm Xuất Gia Học Đạo
Mar 4, 2017, 11:14 PM BHD Miền Thiện-Minh edited TT Thích Từ Lực - 40 Năm Xuất Gia Học Đạo
Mar 4, 2017, 11:12 PM BHD Miền Thiện-Minh edited TT Thích Từ Lực - 40 Năm Xuất Gia Học Đạo
Mar 4, 2017, 11:09 PM BHD Miền Thiện-Minh attached ThichTuLuc_sm.jpg to Kỷ Niệm 40 TT Thích Từ Lực Xuất Gia Học Đạo

older | newer