Đơn Vị Trực Thuộc

Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ:

Gia đình Phật tử Dược Sư

Gia đình Phật tử Liên Hoa, Tacoma, WA

Gia đình Phật tử Liễu Quán, Seattle, WA

Gia đình Phật tử Minh Quang, Portland, OR

Vùng Bắc Cali:

Gia đình Phật tử Anoma, San Jose, CA

Gia đình Phật tử Chánh Hòa, Hayward, CA