Đơn Vị Trong Miền

Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ:

Gia đình Phật tử Liên Hoa, Tacoma, WA

Gia đình Phật tử Trúc Lâm, Renton, WA

Vùng Bắc Cali:

Gia đình Phật tử Anoma, San Jose, CA

Gia đình Phật tử Chánh Hạnh, Vacaville, CA

Gia đình Phật tử Chánh Hòa, Hayward, CA